آموزش ارگ آهنگ افسوس که گذشته از منوچهر سخایی

یادم میاد که اون روز لب دریا

 

متن آهنگ افسوس که گذشته از منوچهر سخایی

از چپ به راست بنوازید آورتور آهنگ افسوس که گذشته
MI LA SOL LA SOL LA SOL LA SOL LA  
MI LA SOL LA LA SI LA SOL FA# SOL  
RE SOL FA SOL FA SOL FA SOL FA SOL  
RE FA MI FA FA LA SOL FA SOL MI  
   
تکرار  
   
ملودی متن آهنگ    از چپ به راست بنوازید متن آهنگ
 
MI MI MI MI MI MI MI SOL SOL SOL FA یادم میاد که اون روز لب دریا
FA FA FA FA SOL FA SOL LA SOL FA MI تو ساحل رو شن ها بازی میکردیم
MI MI MI MI MI MI SOL SOL SOL FA FA سر یه بوسه باهم شرط میبستیم
FA FA FA SOL FA SOL LA SOL FA MI توی دریا ریگ اندازی میکردیم
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس.افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI MI MI MI MI MI SOL SOL SOL FA FA FA با انگشتم رو شن ها مینشتم
FA FA FA FA SOL FA SOL LA SOL FA MI دوستت دارم دوستت دارم همیشه
MI MI MI MI MI MI FA FA SOL FA رو نوشته هامشن میپاشیدی
FA FA FA FA SOL FA SOL LA SOL FA MI میگفتی دیگه دل بچه نمیشه
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI LA LA LA LA LA SOL LA SI LA SOL اون روز پری دریا تو بودی
MI SOL SOL SOL SOL SOL FA SOL LA SOL FA اون روز گل بی همتا توبودی
RE FA FA FA FA FA LA SOL FA MI اون روز بلای دلها تو بودی
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دگه برنمیگرده
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
MI LA LA SOL FA# SOL FA FA LA SOL FA MI افسوس که گذشته دیگه برنمیگرده
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا