آموزش ارگ آهنگ قصه عشق از حمیرا

توقلبم تورو دارم اگه خونه بدوشم

متن آهنگ قصه عشق از حمیرا

آورتورحمیرا قصه عشق
MI FA RE DO RE  
MI FA RE DO RE  
MI RE DO SI LA DO RE MI  
MI FA LA SOL LA SOL FA MI  
MI RE DO SI LA DO MI RE  
DO RE DO SI LA SI SOL LA  
  
ملودی متن 
  
SI DO SI DO SI DO LA SI DO SI DO SI DO LA به جزقصه این عشق چی گفتم چی شنفتم
SI DO SI DO SI DO LA SI LA SOL FA SI SI LA همش درد دلم بود اگهقصه می گفتم
SI LA SOL SOL SI SI LA آخ اگه قصه می گفتم
SI DO SI DO SI DO LA SI DO SI DO SI DO LA چه حرفها که نگفته هنوز روی لبامه
SI DO SI DO SI DO LA SI LA SOL SOL SI SI LA چه شعر ها که نخونده آخ هنوز توی صدامه
SI LA SOL SOL SI SI LA آخ هنوز توی دلامه
DO SI LA LA SI LA SOL DO SI LA LA SI LA SOL تو قلبم تورو دارم اگه خونه به دوشم
DO SI LA LA LA SI SOL LA SOL LA LA SOL FA MI من این عالم عشقو به عالم نفروشم
SI DO SI DO SI DO LA SI DO SI DO SI DO LA نری دنبال مستیخودتدرد شرابی
SI DO SI DO SI DO LA SI LA SOL SOL SOL SI LA واستمی چی بریزمخودت باده نابی
SI LA SOL SOL SI SI LA آخ خودت باده نابی
SI DO SI DO SI DO LA SI DO SI DO SI DO LA میگن عالم مستی همین عالم عشقه
SI DO SI DO SI DO LA SI LA SOL SOL SI SI LA چه خوشبخت دل من که دردش غم عشقه
SI LA SOL SOL SI SI LA که دردش غمعشقه
DO SI LA LA SI LA SOL DO SI LA LA SI LA SOL تو قلبم تورو دارماگه خونه بدوشم
DO SI LA LA LA SI SOL LA SOL LA LA SOL FA MI من این عالم عشقوبه عالم نفروشم
MI RE MI SOL LA LA MI RE MI SOL FA MI چه خوبه بدونی که با مهربونی
MI RE MI SOL LA LA MI RE MI SOL FA MI می تونی تو قلبمبمونی بمونی
MI DO DO DO RE SI SI DO LA SOL FA MI بمون تا بتونم یه عاشق بمونم
MI DO DO DO RE SI SI DO LA SOL FA MI یه دنیاستتو چشماتواسه من نگاهات
MI MI MI RE MI FA LA LA SOL FA MI SOL LA SOL LA LA SOL FA MIمثلمستی خیامتو شعراممثل بارونه رو دریا
MI DO SI SI LA SOL FA MIمثل مهتابه تو صحرا
MI DO DO DO RE SI SI DO LA SOL FA MI بمون تا بتونم یه عاشق بمونم
MI DO DO DO RE SI SI DO LA SOL FA MI تو تنهاتو تنهاواسه من تو دنیا
MI MI MI RE MI FA LA LA SOL FA MI SOL LA SOL LA LA SOL FA MIعزیزی مثل مجنون واسه لیلا مثل وامقواسه عذرا
MI DO SI SI LA SOL FA MIمثل خورشید واسه فردا
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا