آموزش ارگ آهنگ گل گلدون از سیمین غانم

گل گلدون من شکسته در باد