آموزش ارگ آهنگ مرد تنها از فرهاد

با صدای بی صدا مثه یک کوه بلند