آموزش ارگ آهنگ زندگی از هایده

خدایا خدایا خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که