آموزش ارگ آهنگ همه رفتن از معین

همه رفتند کسی دور و برم نیست