آموزش ارگ آهنگ پردلشوره از سوزان روشن

پر دلشوره شدم پر تشویش همه تنم آتیش