آموزش ارگ آهنگ داغ یک عشق قدیمی از گوگوش

داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی