آموزش ارگ آهنگ سکه از معین

پرنده قشنگی بود و پر زد