آموزش ارگ آهنگ لحظه جدایی از مهستی

کاشکی عشق دیروز هنوز میون ما بود