آموزش ارگ آهنگ دوست دارم از حمید راستی

دوست دارم به خدا دوست دارم