آموزش ارگ آهنگ قصه عشق از حمیرا

توقلبم تورو دارم اگه خونه بدوشم