آموزش ارگ آهنگ افسوس که گذشته از منوچهر سخایی

یادم میاد که اون روز لب دریا