آموزش ارگ آهنگ خدای مستون از بیژن مرتضوی

خدا خدای مستون خدای می پرستون