آموزش ارگ آهنگ من از راه اومدم از معین

این قافله ی عمر عجب میگذرد