آموزش ارگ آهنگ نرو از مهستی

ازتو اگه هستی من رنجه و عذابه