آموزش ارگ آهنگ بزن تار از هایده

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته