آموزش ارگ آهنگ قصر آرزوها از معین

با هم عشقو شناختیم دل به همدیگه باختیم