آموزش ارگ آهنگ دنیا دنیا از حمیرا

دنیا دنیادنیا دل من شد اسیرش