آموزش ارگ آهنگ دیوانه شدم از سلی

حال که دیوانه شدم میروی