آموزش ارگ آهنگ سپیده از فرشید امین

غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده