آموزش ارگ آهنگ شما از ابی

تو چشمتون چه قصه هاست نگاهتون چه آشناست