آموزش ارگ آهنگ عشق زیاد از حمیرا

من که فقط تودنیا همیشه با تو بودم