آموزش ارگ آهنگ خالق از معین

ای خالق هر قصه من این منو این تو