آموزش ارگ آهنگ مدارا از مهستی

گفتی فقط با منی هر دفعه که دیدمت