آموزش ارگ آهنگ میمیرم من از امیر رسایی

من بی تو تنهام نرو نور دو چشمم نرو