آموزش ارگ آهنگ دلقک از محمد اصفهانی

به زمین خوردن دلقک