آموزش ارگ آهنگ معما از معین

تن رود همهمه ی آب ،من پر از وسوسه خواب