آموزش ارگ آهنگ گنجشکای خونه از گوگوش

ای چراغ هر بهانه از تو روشن