آموزش ارگ آهنگ به تو گفتم نگفتم ؟ از معین

به تو گفتم منو عاشق نکن ديوونه ميشم