آموزش ارگ آهنگ حادثه از داریوش

گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی