آموزش ارگ آهنگ دل شکسته از معین

پشت درای بسته عاشقی دل شکسته