آموزش ارگ آهنگ شب پر ستاره از حمیرا

یکی تو فکر عشقه یکی تو فکر یاره