آموزش ارگ آهنگ طلوع از شهره

تو از طلوع صبحی تو شعر التماسم