آموزش ارگ آهنگ همزبونم باش از حمیرا

شب بلند و دل من در تب و تابه وای