آموزش ارگ آهنگ باز بگو از مهستی

بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو