آموزش ارگ آهنگ پشت دروازه چشمات از گوگوش

پشت دروازه چشمات همیشه حرف منه